fiskejuss.no Rapportera : Besök webbplatsen


 • Server:nginx...

  Den huvudsakliga IP-adressen: 194.63.248.97,Din server Norway,Oslo ISP:Domeneshop AS  TLD:no CountryCode:NO

  Beskrivningen :Steenstrup Stordrange Fiskejuss.no Hjem / Nyhetsbrev – påmelding / sands.no / Mindre endring av kommuneplan kan åpne for klarering av akvakulturlokalitet Av Lars Selmar Alsaker / 29 Nov 2021 / Comment...

  This report updates in 16-Dec-2021

Tekniska uppgifter om fiskejuss.no


Geo IP ger dig information om bl.a. latitud, longitud och ISP (Internet Service Provider). Vår GeoIP-tjänst hittade var är värd fiskejuss.no. För närvarande finns det i Norway och dess tjänsteleverantör är Domeneshop AS .

Latitud: 59.912731170654
Longitud: 10.746089935303
Land: Norway (NO)
Staden: Oslo
Region: Oslo
ISP: Domeneshop AS

Analys av HTTP-huvudet


HTTP Header-information är en del av HTTP-protokollet som användarens webbläsare skickar till den så kallade nginx som innehåller information om vad webbläsaren vill ha och kommer att ta emot från webbservern.

Server:nginx
Date:Thu, 16 Dec 2021 02:27:45 GMT
Content-Type:text/html; charset=UTF-8
Content-Length:10045
Connection:keep-alive
Set-Cookie:PHPSESSID=8d0f5eb8f84eea7e63744ae729ea04b6; path=/
Expires:Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control:no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma:no-cache
Vary:Accept-Encoding
Content-Encoding:gzip

DNS

ipv6:2a01:5b40:0:4a04:0:85a9:ea87:dcab//12996//DOMENESHOP Oslo, Norway, NO//NO
ipv4:IP:194.63.248.97
ASN:12996
OWNER:DOMENESHOP Oslo, Norway, NO
Country:NO
mx:MX preference = 10, mail exchanger = mx.domeneshop.no.
ns:ns1.hyp.net.
ns2.hyp.net.
ns3.hyp.net.
soa:ns1.hyp.net. hostmaster.domeneshop.no. 1638625993 21600 3600 1209600 3600
txt:"v=spf1 include:_spf.domeneshop.no ~all"

HtmlToText

Steenstrup Stordrange Fiskejuss.no Hjem / Nyhetsbrev – påmelding / sands.no / Mindre endring av kommuneplan kan åpne for klarering av akvakulturlokalitet Av Lars Selmar Alsaker / 29 Nov 2021 / Comments Off on Mindre endring av kommuneplan kan åpne for klarering av akvakulturlokalitet For flere havbruksselskap er mangel på egnede lokaliteter en begrensende faktor for utnyttelse av konsesjonsbiomassen. Det følger av loven at lokalitets-søknad ikke kan innvilges der dette er i strid med gjeldende arealplaner. I noen tilfeller kan dispensasjon etter plan- og bygningslov være et egnet verktøy for å avbøte på foreldede planer. Men selv om kommunene er positiv til å innvilge dispensasjon så kan Statsforvalter, med rette eller urette, konkludere med at lovens vilkår for å innvilge dispensasjon ikke er til stede. Les mer... -- Fishfarm in a Norvegian fjord -- Fiskejuss.no er en blogg med fokus på rettslige spørsmål samt regelverk og politikk knyttet til oppdrett, fiskeri og fiskeindustri. Bloggen drives av Fiskerigruppen i SANDS. Vi håper at både næringen, fiskeriforvaltningen, jurister, media og allmennheten vil se bloggen som en arena til å fremme synspunkter og som en kilde til ny og oppdatert kunnskap. Mindre endring av kommuneplan kan åpne for klarering av akvakulturlokalitet 29 Nov 2021 / Lars Selmar Alsaker Comments Off on Mindre endring av kommuneplan kan åpne for klarering av akvakulturlokalitet For flere havbruksselskap er mangel på egnede lokaliteter en begrensende faktor for utnyttelse av konsesjonsbiomassen. Det følger av loven at lokalitets-søknad ikke kan innvilges der dette er i strid med gjeldende arealplaner. I noen tilfeller kan dispensasjon etter plan- og bygningslov være et egnet verktøy for å avbøte på foreldede planer. Men selv om kommunene er positiv til å innvilge dispensasjon så kan Statsforvalter, med rette eller urette, konkludere med at lovens vilkår for å innvilge dispensasjon ikke er til stede. Lokalitets-søknader: Fylkeskommunene må følge loven når lokaliteter skal godkjennes 22 Oct 2021 / Lars Selmar Alsaker Comments Off on Lokalitets-søknader: Fylkeskommunene må følge loven når lokaliteter skal godkjennes Alle som arbeider i og med oppdrettsnæringen vet at prosessen for å få godkjent nye lokaliteter er svært tidkrevende og komplisert. Dette var også kjent da Stortinget vedtok akvakulturloven i 2005. Lovgiver ga derfor en regel som kan forenkle saksbehandlingen og spare tid. Denne regelen er det flere fylkeskommuner som bryter, men den konsekvens at saksbehandlingsprosessen blir mer tidkrevende enn det loven legger opp til. Dispensasjoner til akvakulturanlegg i sjø 22 Sep 2021 / Lars Selmar Alsaker Comments Off on Dispensasjoner til akvakulturanlegg i sjø Fra både regjeringen og akvakulturmyndighetene har det vært fremhevet at myndigheter og næring må jobbe sammen for å etablert nok akvakulturlokaliteter til å dekke næringens behov. Både hensyn til næringsvirksomheten, miljøhensyn og fiskehelse kan tilsi at det er behov for nye lokaliteter – eller endringer av eksisterende lokalitetsstruktur. Dispensasjon etter plan og bygningsloven er i mange tilfeller et egnet virkemiddel for å få på plass nye lokaliteter uten for mye tidsbruk. Hovedregelen i regelverket er at akvakulturanlegg i sjø ikke kan tillates dersom dette er i strid med gjeldende kommuneplan/kystsoneplan eller reguleringsplan. Om et sjøområde ikke åpner for akvakultur kan det enten igangsettes planprosess for endring etter plan- og bygningslov – eller innvilges dispensasjon. Begge disse planverktøyene kan etter omstendighetene være aktuell for kommunene. Dessverre opptrer flere Statsforvaltere som en bremsekloss ved å hevde at tidkrevende planprosesser alltid er påkrevet. Denne artikkelen vil belyse muligheten til å få innvilget dispensasjon for akvakulturanlegg i sjø. Mattilsynet sliter med saksbehandlingsfrister 22 Sep 2021 / Lars Selmar Alsaker Comments Off on Mattilsynet sliter med saksbehandlingsfrister SANDS Advokatfirma bistår mange oppdrettere i saker overfor Mattilsynet. Dette kan gjelde både saker om lokalitetsklareringer, driftsplaner, sanksjonsaker og saker knyttet til luseforskrift og smittevern. Vi har stadig oftere opplevd at Mattilsynet ikke karer å overholde saksbehandlingsfristene sine. Dette kan få til konsekvens at oppdretterne risikerer å lide betydelig tap og ulempe. Mattilsynet bør få nødvendige ressurser, og bruke de ressursene de har optimalt, så saksbehandlingen ikke trekker ut i tid. Det bør også bli slik at retten til å kreve inn saksbehandlingsgebyr reduseres om fristene ikke holdes. Gjenåpning av saker om administrativ inndragning? 04 Mar 2021 / Bjørn Ivar Bendiksen Comments Off on Gjenåpning av saker om administrativ inndragning? Fiskeridirektoratets praksis knyttet til administrativ inndragning av fangst er utfordret og vurdert i strid med både loven og menneskerettighetskonvensjonen. Inndragning er praktisert på overtredelser som lovgiver ikke har ment skal lede til bruk av denne svært inngripende reaksjonen. Praksis bør endres i samsvar med gjeldende rett med virkning fremover i tid, men et nærliggende spørsmål er også hvilken betydning dette skal ha for tidligere avgjørelser – kan de gjenåpnes og omgjøres? Landbasert oppdrett – hva er «på land»? 19 Feb 2021 / Lars Selmar Alsaker Comments Off on Landbasert oppdrett – hva er «på land»? I de senere år har man sett et skred av landbaserte prosjekter. I flere saker har grensedragningen mellom når et akvakulturanlegg er «på land» og når det er i sjø, blitt problematisert. Dette har stor betydning ettersom tillatelser på land er vederlagsfrie og uten grenser for antall tillatelser eller hvor stor biomasse som kan tildeles, i motsetning til tillatelser i sjø som både har slike begrensninger og er svært kostbare. Der anleggene er avhengig av inntak av sjøvann er det naturlig med nærhet til sjø, og typisk vil det være teknologi og energibruk som begrunner plasseringen av produksjonsenhetene. Forurensningsregelverket i akvakultur – en advarsel 18 Jan 2021 / Halfdan Mellbye Comments Off on Forurensningsregelverket i akvakultur – en advarsel I høst fremmet Miljødirektoratet i samarbeid med Fiskeridirektoratet et forslag til revidering av forurensningsregelverket for akvakultur i sjø. Frist for høringsuttalelser var 4. januar, og saken ligger nå til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet – som skal vurdere de mange ulike forslagene til endringer i forskriftsverket. Landbasert oppdrett – rettslig overblikk 18 Jan 2021 / Lars Selmar Alsaker Comments Off on Landbasert oppdrett – rettslig overblikk Det har siden 2016 vært en økende interesse for landbasert oppdrett av laks og ørret, og i 2020 har man sett et skred av planer om å etablere oppdrett på land, både i Norge og andre land. Noen prosjekt er bokstavelig talt «landet» og i gang. Selv om det fortsatt er utfordringer knyttet til landbasert produksjon, ser sjømatanalytikerne lyst på planene og fiskeriministeren ønsker utviklingen velkommen. Akvakulturtillatelsene er gratis – men prosjektene er svært kostbare, kompliserte, og reiser flere rettslige spørsmål fra start til mål. Er utleieforbudet for akvakulturtillatelser modent for revurdering? 09 Dec 2020 / Lars Selmar Alsaker Comments Off on Er utleieforbudet for akvakulturtillatelser modent for revurdering? Akvakulturlovens § 19 fastsetter at akvakulturtillatelse kan overføres. Dette innebærer at både en konsesjon og en lokalitetstillatelse kan overføres til en annen innehaver. Samtidig fastsetter samme paragraf at utleie av akvakulturtillatelser ikke er tillatt. Vi mener det kan være grunn til å stille spørsmål ved om det kan være grunn til å fjerne, eller i det minste myke opp, dette forbudet. Det avgjørende bør være om opphevelse av forbudet kan medføre at eksisterende lokaliteter og konsesjonsbiomasse kan utnyttes mer effektivt – innenfor de rammene som er satt av hensyn til miljø og verdiskapning langs hele kysten. Hva kan oppdrettsforvaltningen lære

URL-analys för fiskejuss.no


http://fiskejuss.no/2014/01/
http://fiskejuss.no/category/fellestema/andre-fellestema/
http://fiskejuss.no/2013/12/
http://fiskejuss.no/2021/09/
http://fiskejuss.no/tag/havfiske/
http://fiskejuss.no/2018/01/
http://fiskejuss.no/2012/08/
http://fiskejuss.no/2016/05/
http://fiskejuss.no/author/admin/
http://fiskejuss.no/2021/01/landbasert-oppdrett-rettslig-overblikk/
http://fiskejuss.no/2020/12/
http://fiskejuss.no/2018/08/
http://fiskejuss.no/2014/09/
http://fiskejuss.no/2017/06/
http://fiskejuss.no/tag/skipsarbeidslov/

Whois-information


Whois är ett protokoll som ger tillgång till registreringsinformation. Du kan få reda på när webbplatsen registrerades, när den kommer att upphöra att gälla och vilka kontaktuppgifter webbplatsen har med hjälp av följande information. I ett nötskal ingår dessa uppgifter;

% By looking up information in the domain registration directory
% service, you confirm that you accept the terms and conditions of the
% service:
% https://www.norid.no/en/domeneoppslag/vilkar/
%
% Norid AS holds the copyright to the lookup service, content,
% layout and the underlying collections of information used in the
% service (cf. the Act on Intellectual Property of May 2, 1961, No.
% 2). Any commercial use of information from the service, including
% targeted marketing, is prohibited. Using information from the domain
% registration directory service in violation of the terms and
% conditions may result in legal prosecution.
%
% The whois service at port 43 is intended to contribute to resolving
% technical problems where individual domains threaten the
% functionality, security and stability of other domains or the
% internet as an infrastructure. It does not give any information
% about who the holder of a domain is. To find information about a
% domain holder, please visit our website:
% https://www.norid.no/en/domeneoppslag/

Domain Information

NORID Handle...............: FIS1593D-NORID
Domain Name................: fiskejuss.no
Registrar Handle...........: REG42-NORID
Tech-c Handle..............: DH38R-NORID
Name Server Handle.........: NSHY11H-NORID
Name Server Handle.........: NSHY46H-NORID
Name Server Handle.........: NSHY81H-NORID
DNSSEC.....................: Signed
DS Key Tag 1...........: 7014
Algorithm 1...........: 13
Digest Type 1...........: 2
Digest 1...........: 81f10b620c27a2224f989a38c73548856ec8039e61422c09457ea701d33f7a8c
DS Key Tag 2...........: 7014
Algorithm 2...........: 13
Digest Type 2...........: 4
Digest 2...........: 974b59242521844bebd822fb932b12aba8bf36919e6de2ed17121aa801204aeced53fef3f5310a3bd3160998d786de07

Additional information:
Created: 2012-03-14
Last updated: 2021-02-15


SERVERS

  SERVER no.whois-servers.net

  ARGS fiskejuss.no

  PORT 43

  TYPE domain

DOMAIN

  NAME fiskejuss.no

NSERVER

  NS1.HYP.NET 151.249.124.1

  NS3.HYP.NET 151.249.126.3

  NS2.HYP.NET 151.249.125.2

  REGISTERED yes

Gå till toppen

Misstag


Följande lista visar dig vilka stavningsfel som internetanvändarna kan göra för den sökta webbplatsen .

 • www.ufiskejuss.com
 • www.7fiskejuss.com
 • www.hfiskejuss.com
 • www.kfiskejuss.com
 • www.jfiskejuss.com
 • www.ifiskejuss.com
 • www.8fiskejuss.com
 • www.yfiskejuss.com
 • www.fiskejussebc.com
 • www.fiskejussebc.com
 • www.fiskejuss3bc.com
 • www.fiskejusswbc.com
 • www.fiskejusssbc.com
 • www.fiskejuss#bc.com
 • www.fiskejussdbc.com
 • www.fiskejussfbc.com
 • www.fiskejuss&bc.com
 • www.fiskejussrbc.com
 • www.urlw4ebc.com
 • www.fiskejuss4bc.com
 • www.fiskejussc.com
 • www.fiskejussbc.com
 • www.fiskejussvc.com
 • www.fiskejussvbc.com
 • www.fiskejussvc.com
 • www.fiskejuss c.com
 • www.fiskejuss bc.com
 • www.fiskejuss c.com
 • www.fiskejussgc.com
 • www.fiskejussgbc.com
 • www.fiskejussgc.com
 • www.fiskejussjc.com
 • www.fiskejussjbc.com
 • www.fiskejussjc.com
 • www.fiskejussnc.com
 • www.fiskejussnbc.com
 • www.fiskejussnc.com
 • www.fiskejusshc.com
 • www.fiskejusshbc.com
 • www.fiskejusshc.com
 • www.fiskejuss.com
 • www.fiskejussc.com
 • www.fiskejussx.com
 • www.fiskejussxc.com
 • www.fiskejussx.com
 • www.fiskejussf.com
 • www.fiskejussfc.com
 • www.fiskejussf.com
 • www.fiskejussv.com
 • www.fiskejussvc.com
 • www.fiskejussv.com
 • www.fiskejussd.com
 • www.fiskejussdc.com
 • www.fiskejussd.com
 • www.fiskejusscb.com
 • www.fiskejusscom
 • www.fiskejuss..com
 • www.fiskejuss/com
 • www.fiskejuss/.com
 • www.fiskejuss./com
 • www.fiskejussncom
 • www.fiskejussn.com
 • www.fiskejuss.ncom
 • www.fiskejuss;com
 • www.fiskejuss;.com
 • www.fiskejuss.;com
 • www.fiskejusslcom
 • www.fiskejussl.com
 • www.fiskejuss.lcom
 • www.fiskejuss com
 • www.fiskejuss .com
 • www.fiskejuss. com
 • www.fiskejuss,com
 • www.fiskejuss,.com
 • www.fiskejuss.,com
 • www.fiskejussmcom
 • www.fiskejussm.com
 • www.fiskejuss.mcom
 • www.fiskejuss.ccom
 • www.fiskejuss.om
 • www.fiskejuss.ccom
 • www.fiskejuss.xom
 • www.fiskejuss.xcom
 • www.fiskejuss.cxom
 • www.fiskejuss.fom
 • www.fiskejuss.fcom
 • www.fiskejuss.cfom
 • www.fiskejuss.vom
 • www.fiskejuss.vcom
 • www.fiskejuss.cvom
 • www.fiskejuss.dom
 • www.fiskejuss.dcom
 • www.fiskejuss.cdom
 • www.fiskejussc.om
 • www.fiskejuss.cm
 • www.fiskejuss.coom
 • www.fiskejuss.cpm
 • www.fiskejuss.cpom
 • www.fiskejuss.copm
 • www.fiskejuss.cim
 • www.fiskejuss.ciom
 • www.fiskejuss.coim
 • www.fiskejuss.ckm
 • www.fiskejuss.ckom
 • www.fiskejuss.cokm
 • www.fiskejuss.clm
 • www.fiskejuss.clom
 • www.fiskejuss.colm
 • www.fiskejuss.c0m
 • www.fiskejuss.c0om
 • www.fiskejuss.co0m
 • www.fiskejuss.c:m
 • www.fiskejuss.c:om
 • www.fiskejuss.co:m
 • www.fiskejuss.c9m
 • www.fiskejuss.c9om
 • www.fiskejuss.co9m
 • www.fiskejuss.ocm
 • www.fiskejuss.co
 • fiskejuss.nom
 • www.fiskejuss.con
 • www.fiskejuss.conm
 • fiskejuss.non
 • www.fiskejuss.col
 • www.fiskejuss.colm
 • fiskejuss.nol
 • www.fiskejuss.co
 • www.fiskejuss.co m
 • fiskejuss.no
 • www.fiskejuss.cok
 • www.fiskejuss.cokm
 • fiskejuss.nok
 • www.fiskejuss.co,
 • www.fiskejuss.co,m
 • fiskejuss.no,
 • www.fiskejuss.coj
 • www.fiskejuss.cojm
 • fiskejuss.noj
 • www.fiskejuss.cmo
Visa alla misstag Dölj alla misstag