freemovies.pl Rapportera : Besök webbplatsen


 • Ranking Alexa Global: # 4,391,314

  Den huvudsakliga IP-adressen: 188.40.128.219,Din server Germany,Nuremberg ISP:Hetzner Online AG  TLD:pl CountryCode:DE

  Beskrivningen :Ogl±daj najnowsze filmy online za darmo, bez limitów czasowcy...

  This report updates in 16-Dec-2021

Skapat datum:2013-02-14
Ändrat datum:2021-02-08

Tekniska uppgifter om freemovies.pl


Geo IP ger dig information om bl.a. latitud, longitud och ISP (Internet Service Provider). Vår GeoIP-tjänst hittade var är värd freemovies.pl. För närvarande finns det i Germany och dess tjänsteleverantör är Hetzner Online AG .

Latitud: 49.447780609131
Longitud: 11.068329811096
Land: Germany (DE)
Staden: Nuremberg
Region: Bayern
ISP: Hetzner Online AG

Analys av HTTP-huvudet


HTTP Header-information är en del av HTTP-protokollet som användarens webbläsare skickar till den så kallade som innehåller information om vad webbläsaren vill ha och kommer att ta emot från webbservern.

Connection:Keep-Alive
Keep-Alive:timeout=5, max=100
x-powered-by:PHP/5.3.29
set-cookie:PHPSESSID=t7kelgmb5ht50h3ghekuf7au57; path=/, dle_user_id=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; path=/; httponly, dle_password=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; path=/; httponly, dle_hash=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; path=/; httponly
expires:Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
cache-control:no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
pragma:no-cache
content-type:text/html
transfer-encoding:chunked
content-encoding:gzip
vary:Accept-Encoding,User-Agent
date:Thu, 16 Dec 2021 05:45:26 GMT
server:LiteSpeed

DNS

ipv4:IP:188.40.128.219
ASN:24940
OWNER:HETZNER-AS, DE
Country:DE
mx:MX preference = 10, mail exchanger = mail.freemovies.pl.
ns:ns1.cal.pl.
ns2.cal.pl.
soa:ns1.cal.pl. hostmaster.freemovies.pl. 2019030700 14400 3600 1209600 86400
txt:"v=spf1 a mx ip4:188.40.128.219 include:spf.cal.pl ~all"

HtmlToText

Trwa ³adowanie. Czekaj... Filmy | Seriale go¶æ Nazwa u¿ytkownika: Has³o: Zapamientaj mnie zapomnia³em has³a zarejestruj siê Zaloguj siê Lucy 2014 / Napisy PL Lucy /Scarlett Johansson/ mieszkaj±ca na Tajwanie studentka zostaje namówiona przez swojego ch³opaka do dostarczenia wa¿nej teczki pewnemu biznesmenowi. Zanim jeszcze dziewczyna zorientuje siê w co zosta³a wpl±tana, stanie siê zak³adniczk± bezwzglêdnego pana Janga (Choi Min Sik) na którego rozkaz do organizmu Lucy zostanie chirurgicznie wszyta paczka z siln± syntetyczn± substancj± przypominaj±c± narkotyk. Przypadkowo substancja chemiczna rzeczywi¶cie przenika do organizmu Lucy. Pod jej wp³ywem cia³o dziewczyny zaczyna podlegaæ niewyobra¿alnym transformacjom, a najbardziej do¶wiadcza tego mózg, którego potencja³ zostaje uwolniony i osi±ga zdumiewaj±ce, pozostaj±ce dotychczas jedynie w sferze hipotez mo¿liwo¶ci... Z ogromn± intensywno¶ci± zaczyna odczuwaæ wszystko, co znajduje siê wokó³ niej Pan Peabody i Sherman (2014) / Dubbing PL Pan Peabody, najm±drzejszy pies na ¶wiecie, wychowuje swojego adoptowanego syna Shermana na grzecznego ch³opca. Dziêki wehiku³owi czasu prze¿ywaj± najró¿niejsze przygody. S±siedzi 2014 / Lektor PL Ma³¿eñstwo maj±ce ma³e dziecko natrafia na nieoczekiwane problemy z s±siaduj±cym obok studenckim bractwem. Na skraju jutra (2014) / Lektor PL Akcja filmu rozgrywa siê w niedalekiej przysz³o¶ci, w której rasa obcych, zwanych Mimikami (Mimics), przypu¶ci³a na Ziemiê bezlitosny atak i rozpanoszy³a niczym pszczeli rój, obracaj±c w ruinê ca³e miasta i zostawiaj±c za sob± miliony ludzkich ofiar. ¯adna armia na ¶wiecie nie mo¿e dorównaæ szybko¶ci±, okrucieñstwem czy pozorn± zdolno¶ci± przewidywania przysz³o¶ci uzbrojonym po zêby wojownikom z kosmosu, jak równie¿ ich dowódcom, którzy wydaj± rozkazy telepatycznie. Jednak nadszed³ czas, kiedy armie ca³ego ¶wiata po³±czy³y swoje si³y, by stan±æ do decyduj±cej walki na ¶mieræ i ¿ycie przeciwko napastnikom z kosmosu. Podpu³kownik Bill Cage (Cruise), ¿o³nierz, który jeszcze nigdy nie znalaz³ siê w ogniu walki, zostaje bezceremonialnie zdegradowany i rzucony Louder Than Words 51 1 2 3 4 5 Louder Than Words Filmy, Dramat | 2013 | Lektor Wy¶›wietleñ: 5937 Zobacz online Po ¶mierci córeczki ma³¿eñstwo próbuje za³o¿yæ nowoczesny szpital dzieciêcy, który udziela³by wsparcia terapeutycznego równie¿ rodzicom zmagaj±cym siê ze strat±. Najlepsza debiutantka 17 1 2 3 4 5 Najlepsza debiutantka Filmy, Komedia | 2000 | Lektor Wy¶›wietleñ: 2444 Zobacz online Yvon Rance (Gérard Jugnot) jest mê¿czyzn± w ¶rednim wieku, mieszkaj±cym we francuskiej Bretanii, prowadz±cym salon fryzjerski dla starszych pañ. Jego g³ównym ¿yciowym celem jest przekazanie prowadzenia salonu jedynej córce Laetitii (Bérénice Bejo), któr± sam wychowuje od 18 lat. Laetitia jednak, nie mówi±c ojcu, bierze udzia³ w castingu do filmu i zostaje obsadzona w g³ównej roli. Dla Yvon'a oznacza to katastrofê... Litewski przekrêt 0 1 2 3 4 5 Litewski przekrêt Filmy, Akcja | 2014 | Oryginał Wy¶›wietleñ: 2299 Zobacz online Film opowiada historiê czterech przyjació³: Johna, Bena, Tima i Michaela, którzy po pierwszym wspólnym napadzie rabunkowym, w wyniku nieszczê¶liwego zbiegu okoliczno¶ci, trafiaj± na koniec ¶wiata, czyli do jednego z krajów Europy Wschodniej, pe³nego prostytutek, przemytników, skorumpowanych policjantów, taniego piwa i chorych fantazji. Aby ocaliæ ¿ycie, przyjaciele musz± nie tylko do¶wiadczyæ kulturowego szoku, ale równie¿ odkryæ na nowo warto¶æ ³±cz±cej ich przyja¼ni. Recep Ivedik 4 0 1 2 3 4 5 Recep Ivedik 4 Filmy, Komedia | 2014 Wy¶›wietleñ: 2476 Zobacz online Kontynuacja przygód Recepa, znanego z poprzednich czê¶ci. After the Fall 0 1 2 3 4 5 After the Fall Filmy, Dramat Wy¶›wietleñ: 2426 Zobacz online Sprawy maj± siê gorzej dla Scanlina, ni¿ on sam przyznaje. Straci³ pracê w agencji ubezpieczeniowej, poniewa¿ niedostatecznie utrudnia³ klientom otrzymanie odszkodowañ. Rodzina nie ma o niczym pojêcia. Bank doprowadza Scanlina do bankructwa, nie okazuj±c zrozumienia, kiedy ten spó¼nia siê ze sp³at± kredytu hipotecznego. Podobnie jak wielu Amerykanów Scanlin odczuwa ogromn± presjê finansow±. Konieczno¶æ przetrwania kieruje go na drogê przestêpstwa. Wkrótce Scanlin odkrywa, ¿e ¶wiatem rz±dz± podwójne standardy. 100% cachemire 0 1 2 3 4 5 100% cachemire Filmy, Komedia | 2013 | Lektor Wy¶›wietleñ: 2091 Zobacz online Alexandra i Cyrille to para, która stara siê byæ zawsze trendy i na czasie. Do swojego pe³nego sukcesów ¿ycia postanawiaj± dodaæ ostatni efektowny dodatek. Decyduj± siê na adopcjê siedmiolatka. I od tego momentu ich pouk³adane ¿ycie legnie w gruzach, a siedmioletni smyk wprowadzi do ich ¿ycia zamêt i chaos. Arkadia 68 1 2 3 4 5 Arkadia Filmy, Dramat | 2012 | Lektor Wy¶›wietleñ: 2267 Zobacz online Tom wyrusza z córk± w podró¿ do Kalifornii. Obiecuje, ¿e do³±czy do nich matka. Z czasem do dziewczyny dociera prawda o rozpadzie rodziny. Sprawa dla dwojga 0 1 2 3 4 5 Sprawa dla dwojga Filmy, Komedia | 2013 | Lektor Wy¶›wietleñ: 2257 Zobacz online Jean Renault (Francois Damiens), aktor o przebrzmia³ej s³awie, niefortunnym nazwisku, fatalnej reputacji koszmarnego szczególarza i z pustym kontem bankowym dostaje ostatni± szansê - anga¿ jako asystent w kryminalnej sprawie, prowadzonej przez ¶wie¿o upieczon± pani± prokurator (Géraldine Nakache). Nietypowa rola wydaje siê do¶æ prosta Day of the Mummy 0 1 2 3 4 5 Day of the Mummy Filmy, Horror Wy¶›wietleñ: 2301 Zobacz online Jack Wells marzy o wielkim bogactwie. ¯eby je zdobyæ, przy³±cza siê do grupy archeologów pracuj±cych w Egipcie, którzy niedawno odkryli staro¿ytny grobowiec. Okazuje siê, ¿e spoczywaj±ca tam mumia o¿ywa.. Return To Zero 0 1 2 3 4 5 Return To Zero Filmy, Dramat | 2014 Wy¶›wietleñ: 2300 Zobacz online Maggie i Aaron kochaj± siê nad ¿ycie. Para oczekuje w³a¶nie narodzin swojego pierwszego dziecka. Niestety, kilka tygodni przed rozwi±zaniem okazuje siê, ¿e ich synek jest martwy. Ma³¿eñstwo nie mo¿e pogodziæ siê ze strat±. M±¿ i ¿ona oddalaj± siê od siebie, a ich zwi±zek wisi na krawêdzi. Hidden Away 85 1 2 3 4 5 Hidden Away Filmy, Thriller | 2013 | Lektor Wy¶›wietleñ: 2188 Zobacz online Stephanie dziesiêæ lat temu uciek³a wraz z córk± od koszmaru przemocy domowej i pod zmienionym nazwiskiem zamieszka³a w Palm Springs. Jako Alexandra Cole zaczê³a nowe ¿ycie i razem z nastoletni± ju¿ Rachel odnalaz³y spokój i szczê¶cie. Gdy przekonany o ich ¶mierci Andrew dkrywa podstêp, postanawia zem¶ciæ siê na ¿onie. Pe³en napiêcia thriller telewizyjny, którego atutem jest gêstniej±ca z ka¿d± minut± atmosfera osaczenia i strachu. Moo-deom-kka-ji gan-da 0 1 2 3 4 5 Moo-deom-kka-ji gan-da Filmy, Krymina³ | 2014 | Napisy PL Wy¶›wietleñ: 2186 Zobacz online Detektyw Go Geon-soo ma z³y dzieñ. Dostaje papiery rozwodowe, umiera mu matka i ¶miertelnie potr±ca cz³owieka, którego cia³o umieszcza w jej trumnie. Na dodatek jego partner zaczyna pracowaæ nad spraw± owego wypadku, a on sam jest szanta¿owany przez ¶wiadka. Magia muzyki 0 1 2 3 4 5 Magia muzyki Filmy, Dramat | 1991 | Lektor Wy¶›wietleñ: 2230 Zobacz online Jack Cabe przyje¿d¿a do prowincjonalnego miasteczka, aby zaj±æ posadê nauczyciela muzyki w o¶rodku wychowawczym dla ch³opców. Ju¿ po kilku chwilach spêdzonych w miejscowym barze pokazuje swój temperament i wdaje siê w niegro¼n± bójkê z miejscowym szeryfem. Nauczanie Cabe'owi idzie wyj±tkowo dobrze. U¿ywa niekonwencjonalnych metod, które jak siê okazuje, dzia³aj± bardzo dobrze i ju¿ po kilku dniach Jack zaczyna dogadywaæ siê z ch³opcami. Dodatkowo uda³o mu siê w swoich podopiecznych zaszczepiæ mi³o¶æ do rock and roll'a, co nie spodoba³o siê dyrektorowi o¶rodka. Sytuacja pogarsza siê, gdy okazuje siê, ¿e Jack jest zamieszany w morderstwo... Dolphin Tale 2 0 1 2 3 4 5 Dolphin Tale 2 Filmy, Dramat | 2014 | Lektor Wy¶›wietleñ: 2151 Zobacz online W szpitalu Clearwater Marine umiera delfin. Grupa pracowników poszukuje jego nastêpcy, aby zapewniæ towarzystwo popularnemu ssakowi, Winterowi. Detektyw Cloth 3 0 1 2 3 4 5 Detektyw Cloth 3 Film

URL-analys för freemovies.pl


http://www.freemovies.pl///kabarety/
http://www.freemovies.pl///dokumentalne/
http://www.freemovies.pl///tv/
http://www.freemovies.pl///filmy/16542-na-skraju-jutra-2014-lektor.html
http://www.freemovies.pl///thriller/
http://www.freemovies.pl///psychologiczne/
http://www.freemovies.pl///polskie/
http://www.freemovies.pl///historyczne/
http://www.freemovies.pl///wojenne/
http://www.freemovies.pl///krymina³/
http://www.freemovies.pl///filmy/17113-lucy-2014-napisy-pl.html
http://www.freemovies.pl///dramat/
http://www.freemovies.pl///bollywood/
http://www.freemovies.pl///filmy/16939-pan-peabody-i-sherman-2014-orygina-322.html
http://www.freemovies.pl///filmy/16077-sasiedzi-2014-lektor.html

Whois-information


Whois är ett protokoll som ger tillgång till registreringsinformation. Du kan få reda på när webbplatsen registrerades, när den kommer att upphöra att gälla och vilka kontaktuppgifter webbplatsen har med hjälp av följande information. I ett nötskal ingår dessa uppgifter;


DOMAIN NAME: freemovies.pl
registrant type: organization
nameservers: ns1.cal.pl. [217.182.225.112]
ns2.cal.pl. [138.201.22.106]
created: 2013.02.14 02:34:23
last modified: 2021.02.08 13:00:53
renewal date: 2022.02.14 02:34:23

no option

dnssec: Unsigned


REGISTRAR:
premium.pl Sp. z o.o.
Zbożowa 4
70-653 Szczecin
801 066 444
[email protected]
https://premium.pl/kontakt

WHOIS database responses: https://dns.pl/en/whois

WHOIS displays data with a delay not exceeding 15 minutes in relation to the .pl Registry system

  REFERRER http://www.dns.pl/english/index.html

  REGISTRAR NASK

SERVERS

  SERVER pl.whois-servers.net

  ARGS freemovies.pl

  PORT 43

  TYPE domain

DOMAIN

  CREATED 2013-02-14

  CHANGED 2021-02-08

SPONSOR
DOMAIN NAME: freemovies.pl
registrant type: organization
nameservers: ns1.cal.pl. [217.182.225.112]
ns2.cal.pl. [138.201.22.106]

  NAME freemovies.pl

NSERVER

  NS2.CAL.PL 138.201.22.106

  NS1.CAL.PL 217.182.225.112

  REGISTERED yes

Gå till toppen

Misstag


Följande lista visar dig vilka stavningsfel som internetanvändarna kan göra för den sökta webbplatsen .

 • www.ufreemovies.com
 • www.7freemovies.com
 • www.hfreemovies.com
 • www.kfreemovies.com
 • www.jfreemovies.com
 • www.ifreemovies.com
 • www.8freemovies.com
 • www.yfreemovies.com
 • www.freemoviesebc.com
 • www.freemoviesebc.com
 • www.freemovies3bc.com
 • www.freemovieswbc.com
 • www.freemoviessbc.com
 • www.freemovies#bc.com
 • www.freemoviesdbc.com
 • www.freemoviesfbc.com
 • www.freemovies&bc.com
 • www.freemoviesrbc.com
 • www.urlw4ebc.com
 • www.freemovies4bc.com
 • www.freemoviesc.com
 • www.freemoviesbc.com
 • www.freemoviesvc.com
 • www.freemoviesvbc.com
 • www.freemoviesvc.com
 • www.freemovies c.com
 • www.freemovies bc.com
 • www.freemovies c.com
 • www.freemoviesgc.com
 • www.freemoviesgbc.com
 • www.freemoviesgc.com
 • www.freemoviesjc.com
 • www.freemoviesjbc.com
 • www.freemoviesjc.com
 • www.freemoviesnc.com
 • www.freemoviesnbc.com
 • www.freemoviesnc.com
 • www.freemovieshc.com
 • www.freemovieshbc.com
 • www.freemovieshc.com
 • www.freemovies.com
 • www.freemoviesc.com
 • www.freemoviesx.com
 • www.freemoviesxc.com
 • www.freemoviesx.com
 • www.freemoviesf.com
 • www.freemoviesfc.com
 • www.freemoviesf.com
 • www.freemoviesv.com
 • www.freemoviesvc.com
 • www.freemoviesv.com
 • www.freemoviesd.com
 • www.freemoviesdc.com
 • www.freemoviesd.com
 • www.freemoviescb.com
 • www.freemoviescom
 • www.freemovies..com
 • www.freemovies/com
 • www.freemovies/.com
 • www.freemovies./com
 • www.freemoviesncom
 • www.freemoviesn.com
 • www.freemovies.ncom
 • www.freemovies;com
 • www.freemovies;.com
 • www.freemovies.;com
 • www.freemovieslcom
 • www.freemoviesl.com
 • www.freemovies.lcom
 • www.freemovies com
 • www.freemovies .com
 • www.freemovies. com
 • www.freemovies,com
 • www.freemovies,.com
 • www.freemovies.,com
 • www.freemoviesmcom
 • www.freemoviesm.com
 • www.freemovies.mcom
 • www.freemovies.ccom
 • www.freemovies.om
 • www.freemovies.ccom
 • www.freemovies.xom
 • www.freemovies.xcom
 • www.freemovies.cxom
 • www.freemovies.fom
 • www.freemovies.fcom
 • www.freemovies.cfom
 • www.freemovies.vom
 • www.freemovies.vcom
 • www.freemovies.cvom
 • www.freemovies.dom
 • www.freemovies.dcom
 • www.freemovies.cdom
 • www.freemoviesc.om
 • www.freemovies.cm
 • www.freemovies.coom
 • www.freemovies.cpm
 • www.freemovies.cpom
 • www.freemovies.copm
 • www.freemovies.cim
 • www.freemovies.ciom
 • www.freemovies.coim
 • www.freemovies.ckm
 • www.freemovies.ckom
 • www.freemovies.cokm
 • www.freemovies.clm
 • www.freemovies.clom
 • www.freemovies.colm
 • www.freemovies.c0m
 • www.freemovies.c0om
 • www.freemovies.co0m
 • www.freemovies.c:m
 • www.freemovies.c:om
 • www.freemovies.co:m
 • www.freemovies.c9m
 • www.freemovies.c9om
 • www.freemovies.co9m
 • www.freemovies.ocm
 • www.freemovies.co
 • freemovies.plm
 • www.freemovies.con
 • www.freemovies.conm
 • freemovies.pln
 • www.freemovies.col
 • www.freemovies.colm
 • freemovies.pll
 • www.freemovies.co
 • www.freemovies.co m
 • freemovies.pl
 • www.freemovies.cok
 • www.freemovies.cokm
 • freemovies.plk
 • www.freemovies.co,
 • www.freemovies.co,m
 • freemovies.pl,
 • www.freemovies.coj
 • www.freemovies.cojm
 • freemovies.plj
 • www.freemovies.cmo
Visa alla misstag Dölj alla misstag